Centar za materijale - Delatnost

LCA i EPD građevinskih proizvoda
Ocenjivanje životnog ciklusa proizvoda (LCA- Life Cycle Assessment) analizira sve ili više faza životnog ciklusa građevinskog proizvoda, uzima u obzir različite uticaje tih faza na životnu sredinu, ocenjuje, analizira i interpretira rezultate u skladu sa standardima ISO 14040 i ISO 14044. Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine (EPD-Environmental Product Declaration) je standardizovan način kvantifikacije uticaja različitih proizvoda ili sistema na životnu sredinu.
Stručni tim iz Centra za materijale je ove godine započeo izdavanje Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine za crepove i fazonske komade od gline prema SRPS ISO 14025:2007 i SRPS EN 15804:2020. U procesu izrade EPD-a za građevinske proizvode, Institut IMS koristi „One Click LCA“ - specijalizovan program razvijen od strane kompanije Bionova Ltd (Finska), kao i Ecoinvent bazu podataka, koju je razvila Ecoinvent Asocijacija (Švajcarska). U planu je izrada EPD deklaracija i za ostale proizvode od građevinske keramike.
Ispitivanja sirovina i sastavnih materijala za beton
Standardna i nestandardna istraživanja i ispitivanja sirovina i sastavnih materijala za beton, ispitivanja fizičko-mehaničkih i reoloških osobina svežeg i očvrslog betona, projektovanje sastava kroz prethodna istraživanja i ispitivanja sa izborom materijala za beton, naknadno utvrđivanje kvaliteta ugrađenog betona metodama sa razaranjem i kombinacijom nedestruktivnih i destruktivne metod, specijalistički nadzor i kontrola nad radom laboratorija proizvođača betona, aktivno učešće u komisijama na izradi SRPS standarda i propisa iz oblasti sastavnih delova betona.
Geološka istraživanja nemetaličnih sirovina
Geološka istraživanja nemetaličnih sirovina za proizvodnju građevinskih materijala (tehnički i ukrasni kamen, pesak, opekarske i keramičke gline i dr.), kontrola kvaliteta kamena, agregata, opekarskih proizvoda i crepova od gline i betona, keramičkih pločica, keramičkih cevi i sanitarne keramike, kontrola i poboljšanje proizvodnih procesa u opekarskoj i keramičkoj industriji, izrada sanacionih programa i nadzor pri sanaciji zidnih i podnih površina, krovnih površina i fasada od kamena i keramičkih materijala.
Ispitivanje i kontrola kvaliteta sirovina, materijala i gotovih proizvoda
Centar za materijale vrši ispitivanje i kontrolu kvaliteta sirovina, materijala i gotovih proizvoda: cement, kreč, gips; dodaci betonu; injekcione mase; malteri i neorganski fasadni materijali; ćelijasti beton; sekundarne sirovine, istraživanja vezana za proizvodnju specijalnih vrsta cemenata, kao i maltera za specijalne namene, valorizacija sekundarnih sirovina u građevinarstvu, valorizacija škarta iz industrije građevinskog materijala, konsalting, izvođenje, nadzor, ekspertize i garancije
Ispitivanja zvučne, toplotne i protivpožarne zaštite
U Centru se obavljaju ispitivanja materijala, konstrukcija i elemenata zgrada i kompletnih zgrada u pogledu zvučne, toplotne i protivpožarne zaštite
Atestiranje proizvoda
Ispitivanje i kontrola kvaliteta sirovina, materijala i proizvoda, atestiranje proizvoda na osnovu ovlašćenja YUAT-a, konsalting, izvođenje i nadzor: studije, ekspertize, izrada projekata razvoja investicionih i razvojnih programa, projekti sanacija i revitalizacija, obuka stručnog kadra i direktivni nadzor nad izvođenjem i saniranjem građevinskih objekata.
Ispitivanje korozije i trajnosti materijala
Korozija i trajnost materijala: usled dejstva čvrste, tečne i gasovite agresivne sredine; starenje svih vrsta materijala pod uticajem okoline; reološko ponašanje materijala; sprečavanje starenja i degradacije materijala; saniranje oštećenja izazvanih korozijom i starenjem; sistemi katodne, anodne i protektorne zaštite čeličnih, armirano-betonskih konstrukcija i konstrukcija od prednapregnutog betona.
Naučni radovi
Naučno-istraživački projekti i studije: poboljšanje kvaliteta postojećih materijala i iznalaženje novih; inovacije u tehnologiji proizvodnje; zaštita životne sredine; energetske uštede; povećanje trajnosti objekata; racionalizacija rešenja izvođenja zaštite i revitalizacija objekata; karakterizacija i identifikacija materijala nepoznatog sastava radi supstitucije inostranih materijala domaćim.

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke