Kontrolno telo

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, kao Kontrolno telo, akreditovano u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012  (Sertifikat o akreditaciji br. 06-170) pruža svojim klijentima sledeće usluge (Obim akreditacije 06-170):

Pravila rada Kontrolnog tela


POSUDE POD PRITISKOM
  • Posude pod pritiskom
  • Cevovodi
Ocenjivanje usaglašenosti:

Modul B -  PREGLED TIPA

Modul F -  VERIFIKACIJA PROIZVODA

Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (“Sl. Glasnik RS” br. 87/11)

  • Cevovodi
ODOBRENJE POSTUPKA ZA NERASTAVLJIVE SPOJEVE
Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, Prilog I. – tačka 3.1.2 (Sl.glasnik RS br. 87/2011)
GVOŽĐA I ČELICI
(pljosnati proizvodi, limovi, trake, profili, cevi, šipke, žica,
odlivci, otkovci, liveno gvožđe)
KONTROLISANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
KVALITATIVNO KONTROLISANJE
(vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultra zvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska)
METALNE KONSTRUKCIJE
(čelične, aluminijumske)
-KONTROLISANJE PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
-KONTROLISANJE KOMPLETNOSTI DELIMIČNIH ISPORUKA (montažnih komada)
-KONTROLA PRI MONTAŽI
-VERIFIKACIJA NOVIH KONSTRUKCIJA
-KONTROLISANJE U UPOTREBI
-KVALITATIVNO KONTROLISANJE
(vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultra zvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska, kontrola geometrije)
-KONTROLISANJE POPRAVKI I MODIFIKACIJA
-PERIODIČNO KONTROLISANJE
-VANREDNO KONTROLISANJE
DELOVI POSTROJENJA I OBJEKATA
(procesnih, hidroenergetskih,
hidromašinske opreme,
hidromehaničke opreme, termo-energetskih,
turboenergetskih) pri izgradnji, rekonstrukciji, revitalizaciji i remontu
-KONTROLISANJE PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
-KVALITATIVNO KONTROLISANJE
(vizuelno, magnetskim česticama, penetrantima, ultrazvukom, radiografijom, hemijska,mehanička i metalografska)
-KONTROLISANJE POPRAVKI I MODIFIKACIJA
-KONTROLISANJE U UPOTREBI
-PERIODIČNO KONTROLISANJE
TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA METALNIH MATERIJALA
(elektrolučno zavarivanje, gasno zavarivanje,
elektrootporno zavarivanje, navarivanje)
-KONTROLISANJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
-KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA BAZI ISPITNOG UZORKA
-KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA OSNOVU
PROVERENIH POTROŠNIH MATERIJALA
-KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA OSNOVU
PRETHODNOG ISKUSTVA U ZAVARIVANJU
-KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA NA BAZI
ISPITIVANJA PRE POČETKA PROIZVODNJE
Imenovanja za module za OPP i nerastavljive spojeve prema Pravilniku (Sl. Glasnik RS, br. 87/11)


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke