Sistem integrisanog sistema menadžmenta

Institut IMS kao najstarija naučno istraživačka institucija u regionu nastoji da prati trendove u svim segmentima svog poslovanja. U skladu sa tim najviše rukovodstvo se odlučilo da razumevanjem promena u spoljnom okruženju i adekvatnom odgovaranju na te promene unapredi kvalitet svih segmenata svog poslovanja i da pruži usluge kontinuiranog kvaliteta. Institut IMS je prvi put sertifikovao sistem menadžmenta kvalitetom 15.12.2004. god. a sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu 10.12.2019. od strane Društva za serifikaciju i nadzor sistema kvaliteta - YUQS.
Danas, sertifikacija integrisanog sistema menadžmenta je potvrđena za sledeće oblasti:
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama
 • projektovanje i nadzor u građevinarstvu
 • tehnička ispitivanja i analize
 • etaloniranje merne opreme
 • proizvodnja mašinske opreme za građevinarstvo
 • razvoj sistema prednaprezanja i tehnologije građenja
 • sertifikacija proizvoda
 • sertifikacija osoba
 • kontrolisanje proizvoda, procesa i postrojenja
 • ispitivanje osposobljenosti ispitnih laboratorija

Uspostavljanjem, održavanjem i unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu Institut IMS nastoji da unapređuje ukupno poslovanje i kvalitet svojih usluga.


Polazne osnove za unapređenja sistema menadžmenta su:

 • definisana politika integrisanog sistema menadžmenta
 • opšti i posebni ciljevi
 • planovi kvaliteta
 • rezultati provera (internih, provera preko druge i treće strane).


Organizacione celine Instituta IMS akreditovane su od strane Akreditacionog tela Srbije – ATS i to:

 • ispitne i metrološke laboratorije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025
 • sertifikaciono telo za proizvode Instituta IMS prema standardu SRPS ISO/IEC 17065
 • sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba Instituta IMS prema standardu SRPS ISO/IEC 17024
 • kontrolno telo Instituta IMS prema standardu SRPS ISO/IEC 17020
 • provajder za ispitivanje osposobljenosti Instituta IMS prema standardu SRPS ISO/IEC 17043Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke