Institut IMS - Delatnost

Institut IMS je naučno istraživačka organizacija čija je osnovna delatnost naučnoistraživački i primenjeni rad u oblasti građevinskih konstrukcija, stambenoj izgradnji, sistemima prednaprezanja, tehnologiji građevinskih materijala, kontroli opreme termo i hidrolektrana, zaštiti objekata od vode, toplote, zvuka, požara, itd.
U toku svoje osam decenija duge i bogate istorije, Institut IMS je učestvovao u najvećim građevinskim projektima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu (tehnologija građenja IMS primenjuje se u desetak zemalja širom sveta) i za to vreme je stekao reputaciju nezavisne istraživačke i konsultantske organizacije.
Sa svojim kadrovskim potencijalom, opremom i tehničkim sredstvima kojima raspolaže, Institut IMS je u mogućnosti da pruži visokostručne usluge u domenu svoje delatnosti.

Neprestani rad na usavršavanju postojećih tehnologija i razvoju novih, a sa razvojem informatike i sistema kvaliteta u svetu dobija sve značajnije mesto u programima Instituta. Sve to zahteva permanentno usavršavanje kadrova i opreme uz uspešnu saradnju sa ministarstvima, drugim naučnoistraživačkim ustanovama, fakultetima i privredom.


Delatnosti Instituta IMS su iz različitih tehničkih disciplina, a obuhvataju :


Oblast materijala
 • Kamen, agregat, pesak
 • Građevinska keramika
 • Tehnologija betona
 • Veziva, hemija, izolacije i antikorozivna zaštita
 • Građevinska fizika
 • Drvo i sintetički materijali
 • Ekologija
Oblast metala i energetike
 • Mehaničko-tehnološka ispitivanja metala
 • Etaloniranje
 • Kontrola i ispitivanje mašinske opreme
Oblast puteva i geotehnike
 • Projektovanje tehnologija i građenje puteva
 • Geotehnička istraživanja
 • Projektovanje geotehničkih konstrukcija
Oblast konstrukcija
 • Projektovanje prednapregnutih konstrukcija
 • Projektovanje sistema za prednaprezanje
 • Projektovanje objekata visokogradnje i tehnologija građenja
 • Projektovanje sanacije konstrukcija
 • Ispitivanje i istraživanje konstrukcija
Oblast sertifikacije
Sistem menadžmenta kvaliteta

Kao multidisciplinarna organizacija Institut IMS svoju delatnost obavlja kroz vrlo širok spektar aktivnosti :


 • Naučnoistraživački rad u svim oblastima građevinarstva i industrije građevinskog materijala
 • Sertifikacija materijala i proizvoda
 • Ekspertize, studije, konsultantske usluge, nadzor
 • Obuka i specijalizacija kadrova
 • Razvoj i primena informacionih sistema u građevinarstvu
 • Projektovanje objekata visokogradnje
 • Projektovanje montažnih sistema građenja i proizvodnih tehnologija
 • Razvoj i plasman sistema i tehnologija prednaprezanja i izvođenje specijalističkih radova na prednaprezanju konstrukcija
 • Ispitivanja i istraživanja svih tipova konstrukcija
 • Projektovanje sanacija konstrukcija i izvođenje specijalističkih i sanacionih radova
 • Specijalistička ispitivanja pri remontu hidro i termoenergetskih objekata
 • Ispitivanje i provera komponenti i opreme, baždarenje uređaja, projektovanje i proizvodnja opreme, uređaja i instrumenata za ispitivanje materijala i sirovina
 • Projektovanje novih i rekontrukcija starih objekata niskogradnje
 • Istraživanja i ispitivanja iz oblasti merenja buke, vibracija, zvučne izolacije, zaštite od požara
 • Usklađivanje domaćih standarda sa evropskim regulativama

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke